Algemene voorwaarden Jouw Lijf & Leven – Jackie Crince

 

Art. 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de energetisch therapeut – hieronder genoemd ´therapeut´ – en de opdrachtgever/client, hieronder genoemd ´client´.

 

Art. 2 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut worden medegedeeld.
 3. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de client verstrekte gegevens en/of onvolledige gegevens.

 

Art. 3 Duur en wijziging van de overeenkomst

 1. De duur van de overeenkomst is geheel afhankelijk van het soort klacht van de client. Onderling spreken partijen af voor hoe lang deze overeenkomst zal worden aangegaan.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
 3. Therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

 

Art. 4 Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen.

 

Art. 5 Klachten

Client is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut, bij gebreke waarvan het recht van de client om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

 

Art. 6 Annulering en opzegging van de overeenkomst

 1. Iedere partij is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 2. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 3. Indien een afspraak op verzoek van een client wordt verschoven naar een latere datum is de client bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van de afspraken geen kosten verschuldigd. Daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 4. De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken.

 

Art. 7. Betaling

Betaling geschiedt door middel van een factuur aan het eind van de sessie aan de client. Deze dient liefst direct en anders binnen 14 dagen te worden voldaan op het opgegeven giro/bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 5 dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 2% aan therapeut verschuldigd.

 

Coachingstrajecten (8 consulten van 1,5 uur) dienen vooraf voldaan te zijn, of in twee termijnen na overleg.

Bij het voortijdig stoppen door Client, wordt er niets gerestitueerd. Mocht de therapeut in gebreke blijven, wordt het bedrag na verrekening geleverde diensten gerestitueerd.

 

Art. 8. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de client, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de client door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet – ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de client.
 6. De client is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

Ingeschreven bij KvK te Arnhem